AKTUALNOŚCI
3 luty 2022

Sprawy i mediacje frankowe

Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z radcą prawnym Jędrzejem Banaszewskim pod nr tel. 796 580 170

Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła w dniu 25 kwietnia 2024 r. uchwałę w sprawie zagadnień „frankowych”. Uchwała ta potwierdziła wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, korygując je jednocześnie w tych aspektach, które nie były zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niemniej jednak już od wielu lat orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wadliwych umów kredytowych oraz nieuczciwych zapisów umownych jest aprobowane przez polskie Sądy. Zdecydowana większość spraw kończy się unieważnieniem umowy, co oznacza, że kredytobiorcy, którzy zdecydują się umowę na drodze sądowej podważyć, zyskają darmowy kredyt - na mocy wyroku Sądu unieważniającego umowę, kredytobiorca rozlicza się bowiem z bankiem do wartości udzielonego kredytu.

Przykładowo:
Jeśli kredyt waloryzowany kursem waluty obcej został udzielony na kwotę 100.000 zł, kredytobiorca zapłaci bankowi 100.000 zł. Wszystko to co zostało zapłacone przez kredytobiorcę bankowi ponad kwotę udzielonego kredytu, bedzie podlegać zwrotowi. Co istotne, dotyczy to zarówno umów kredytowych nadal wykonywanych jak i tych, które zostały już wykonane i „zamknięte”, nawet wiele lat temu.

W ramach usługi prowadzenia sprawy frankowej Kancelaria dokona bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytowej pod kątem zapisów niedozwolonych, wyliczy wysokość Państwa roszczenia względem banku oraz przedstawi ofertę współpracy.

Na każdym etapie postępowania, w tym przedsądowego, zawsze chętnie służymy pomocą w podejmowaniu prób polubownego zakończenia sporu z bankiem.

Jeżeli sprawa frankowa trafi ostatecznie na drogę sądową, Kancelaria złoży pozew i będzie reprezentować Państwa w postępowaniu przed Sądem pierwszej i drugiej instancji. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku pomożemy rozliczyć się z bankiem i wykreślić hipotekę. 

Zachęcamy do wystąpienia z nami z roszczeniem do banku.