ABC PRAWA
9 marzec 2018

Wypowiedzenie umowy kredytu po terminie jej wykonania

Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
W dniu 18 kwietna 2008 r. małżeństwo podpisało z bankiem umowę o udzielenie kredytu na kwotę ponad 80 tys. CHF. Kredyt spłacany miał być w ratach miesięcznych, przy czym termin płatności ostatniej z rat przypadał na dzień 15 maja 2013 r. Małżeństwo nie spłaciło zaciągniętego kredytu w terminach i ratach określonych w umowie.

Pismami z dnia 15 września 2016 r. bank wezwał małżeństwo do zapłaty kwoty 54.964,78 CHF tytułem realizacji zobowiązania wynikającego z umowy kredytu z dnia 18 kwietnia 2008 r., a następnie w dniu 6 grudnia 2016 r. wniósł do Sądu pozew o zapłatę solidarnie kwoty 54.964,78 CHF wraz z dalszymi odsetkami umownymi. W toku postępowania sądowego bank oświadczył - czego nie udowodnił - że w dniu 7 lutego 2014 r. wypowiedział pozwanym umowę kredytową z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach oddalił wniesione powództwo. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (I A Ca 458/17) oddalona została również apelacja banku od wyroku Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalając apelację powodowego banku stwierdził, iż kwestia udowodnienia, że bank faktycznie już w dniu 7 lutego 2014 r. wypowiedział pozwanym kredyt nie ma większej doniosłości w sprawie, bowiem bank nie mógł skutecznie wypowiedzieć umowy, której termin wykonania już upłynął (według treści umowy bank udzielił pozwanym kredytu na okres do dnia 15 maja 2013 r.). Wypowiedzenie jest bowiem formą rozwiązania umowy i aby wywołało przewidziane dla tej formy konsekwencje prawne musi być dokonane w czasie, gdy dana umowa obowiązuje. W przeciwnym razie pozbawione jest jakiegokolwiek znaczenia i nie wywołuje skutków prawnych.

Ponadto, Sąd Apelacyjny podkreślił - wobec zgłoszonego przez pozwanych w toku postępowania sądowego zarzutu przedawnienia - że roszczenia banku z umowy kredytowej przedawniają się z upływem 3 lat. Ponieważ spłata ostatniej raty z umowy kredytowej przypadała na dzień 15 maja 2013 r., trzyletni termin przedawnienia roszczeń banku upłynął w dniu 15 maja 2016 r. W chwili wniesienia pozwu (06 grudnia 2016 r) roszczenie banku było zatem przedawnione.